Afstand

Deze website is het eigendom van Dils-Energie NV (maatschappelijk zetel: Hendrik van Veldekesingel 150/36, 3500 Hasselt, België, registratienummer 0810884366) (hierna „Dils-Energie” genoemd), een dochteronderneming van Advanced Power Holdings (NL) BV (maatschappelijke zetel: Prins Bernhardplein 200, 1097JB Amsterdam, Nederland; registratienummer: 34314957) (hierna: „Advanced Power” genoemd). Door deze website te bekijken en te gebruiken, erkent en aanvaardt u de voorwaarden die hierna worden vermeld.

Informatie over deze website

Alle verklaringen, inhoud, informatie en toepassingen die worden aangeboden of toegankelijk zijn via deze website, worden “zonder meer” aangeboden. Dils-Energie geeft geen enkele garantie met betrekking tot deze verklaringen, informatie, inhoud of toepassingen (inclusief, maar niet beperkt tot, kwaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid, vrijheid van inbreuk en geschiktheid voor een bepaald doel).

Alle verklaringen, inhoud en informatie op deze website gelden alleen vanaf de datum waarop ze op deze website zijn gepubliceerd of, indien eerder door Dils-Energie gepubliceerd, vanaf deze eerdere publicatiedatum. Dils-Energie is niet verplicht de informatie op deze website te actualiseren of informatie te verwijderen die niet langer volledig of nauwkeurig is, behalve wanneer dit door de wet is voorgeschreven.

Aansprakelijkheidsbeperking

U gebruik deze website op uw eigen risico en u aanvaardt dat Dils-Energie niet aansprakelijk kan worden gesteld voor directe, indirecte, speciale of andere gevolgschade, zowel financieel als niet-financieel, ten gevolge van het gebruik van toepassingen, verklaringen, inhoud, informatie en alle beslissingen die daarop gebaseerd zijn, zoals aangeboden door of bereikbaar via deze website of enige andere via hyperlink gekoppelde website, inclusief maar niet beperkt tot alle verlies van winst, bedrijfsonderbrekingen, gegevensverlies, in de maximaal door de relevante wetten toegelaten mate.

Koppelingen

De website kan hyperlinks omvatten naar andere websites die onder de controle vallen van andere partijen dan Dils-Energie. Dils-Energie is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik of het privacybeleid dat van toepassing is op deze via hyperlink gekoppeld websites.

U mag geen hyperlinks naar deze website gebruiken (inclusief maar niet beperkt tot koppelingen naar een onderdeel of naar specifieke materialen die toegankelijk zijn of worden aangeboden op deze website) zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van Dils-Energie.

Feedback van gebruikers

Alle commentaar, feedback, informatie of materialen die bij Dils-Energie worden ingediend via of in combinatie met deze website, worden het eigendom van Dils-Energie. Door dergelijke commentaar, feedback, informatie of materialen bij Dils-Energie in te dienen, verleent u rechten zonder royaltyvergoeding op auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten aan Dils-Energie, zonder enige beperking op het vlak van geografische locatie of gebruiksvoorwaarden (inclusief maar niet beperkt tot copy, verdeling en publicatie).

Commentaar, feedback, informatie en materialen die bij Dils-Energie worden ingediend via of in combinatie met deze website worden beschouwd als niet-vertrouwelijk, tenzij daarin expliciet anders wordt gevraagd.

Gebruik door minderjarigen

Gebruikers die jonger zijn dan 18 jaar mogen alleen delen van de website of diensten van Dils-Energie waarvoor specifieke verklaringen van de gebruiker of de indiening van persoonlijke gegevens vereist zijn, gebruiken via hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger.

Auteursrecht en handelsmerken

Dils-Energie verleent een beperkte licentie om de verklaringen, inhoud, informatie die via of op de website toegankelijk is te bekijken, af te drukken, te kopiëren en te verdelen, op voorwaarde dat (i) dergelijke verklaringen, inhoud en informatie door u mogen worden gebruikt en dit alleen voor niet-commerciële doeleinden, (ii) u deze verklaringen, inhoud en informatie gratis mag verdelen en (iii) alle auteursrechtelijke en andere eigendomsvermeldingen die in deze gebruiksvoorwaarden of elders op de website voorkomen, ook worden weergegeven op alle kopieën die u verdeelt.
AdvancedPower+logo+w80pxis een handelsmerk van Advanced Power. U mag dit handelsmerk niet gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Advanced Power.

Privacy van gegevens

Bepaalde delen van deze website (met name nieuwsbrieven en gebruikerfeedback) vragen om bepaalde persoonlijke gegevens waarmee u mogelijk kan worden geïdentificeerd, zoals uw naam, e-mail- of ander adres, of andere contacten. U verstrekt uw persoonlijke gegevens op vrijwillige basis. Door deze persoonlijke gegevens in te dienen, verklaart u zich akkoord met de verwerking en behandeling van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Als u uw persoonlijke gegevens niet wenst te leveren, heeft u nog steeds toegang tot andere delen van de website, maar heeft u mogelijk geen toegang tot bepaalde toepassingen of informatie.

Overeenkomstig hetgeen hierboven is beschreven en de Belgische wet van 8 december 1992 over de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens gebruikt Dils-Energie uw persoonlijke gegevens om (i) u te identificeren, (ii) u informatie en nieuwsbrieven met uw toestemming aan te bieden of (iii) contact met u op te nemen, met name in verband met gebruikerfeedback.

Dils-Energie verwerkt uw persoonlijke gegevens tot u de beëindiging daarvan aanvraagt of tot u zich uitschrijft op de informatie of de nieuwsbrief.

Dils-Energie kan uw persoonlijke gegevens doorgeven aan zijn aangesloten bedrijven en aan derden (gegevensverwerkende bedrijven), die diensten verlenen aan of in naam van Dils-Energie of één van zijn aangesloten bedrijven voor zover dit noodzakelijk is voor de door hen te verstrekken diensten en met de nodige maatregelen om uw informatie te beschermen. Deze aangesloten bedrijven zijn momenteel Advanced Power en leden van hun respectieve bedrijvengroep; met derden wordt bedoeld Phil Hil BV (de „consultant“) (geregistreerde vestigingsplaats: Joseph Hollmanstraat 26B, 6217KZ Maastricht, Nederland, registratienummer: KvK-nummer 54395801). Dils-Energie mag uw persoonlijke gegevens uitsluitend doorgeven aan de hierboven vermelde entiteiten binnen de Europese Economische Zone.

U kunt gelijk wanneer informatie aanvragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en u kunt de wijzigingen of verwijdering aanvragen van uw persoonlijke gegevens die door Dils-Energie worden verwerkt, door dit schriftelijk te melden bij info@dils-energie.be of bij Dils-Energie BV, Adrian Bobula, Hendrik van Veldekesingel 150/36, 3500 Hasselt, België. Wanneer u van mening bent dat Dils-Energie uw rechten op uw persoonlijke gegevens heeft geschonden, kunt u een klacht indienen bij de rechtbank of zich wenden tot de Belgische commissie voor de bescherming van de levenssfeer.

Informatie en cookies van deze website

Deze website kan bepaalde anonieme (domein-) informatie tijdens uw bezoek inzamelen, zoals de datum en het tijdstip van uw bezoek, de naam en het IP- (Internet Protocol) adres van uw internet-dienstverlener. Dils-Energie kan deze informatie gebruiken om een beter inzicht te krijgen in het gebruik van deze website en om de gebruiksvriendelijkheid en de kwaliteit van de website te verbeteren.

Wanneer u deze website bezoekt, kunnen cookies naar uw computer worden gestuurd om in de eerste plaats uw online-ervaring te verbeteren en te personaliseren en de integriteit van het registratieproces te verzekeren. Cookies zijn kleine bestanden of gegevens die naar uw browser worden gestuurd en uw persoonlijke voorkeuren omvatten, alsook de gegevens die u voordien heeft ingevoerd en andere technische informatie.

Cookies bevatten op zichzelf geen persoonlijke informatie, maar als u ervoor kiest persoonlijke informatie op deze website in te voeren, kan deze worden gekoppeld aan de gegevens die in de cookies zijn opgeslagen.

Wanneer u dit wenst, kunt u uw browser altijd instellen om cookies te weigeren of om een melding te geven wanneer een cookie wordt verzonden. In dit geval kunt u bepaalde delen van deze website niet gebruiken of werken bepaalde functies niet goed.

Bevoegde rechtbank / Scheidbaarheid / Geldende taal

Uw gebruik van deze website en downloads van deze website, alsook deze gebruiksvoorwaarden en andere voorwaarden die betrekking hebben op deze website vallen onder de Belgische wetten. Uitsluitend  de Belgische rechtbanken van Brussel, rechtsprekend in het Nederlands, zijn bevoegd in alle geschillen die kunnen ontstaan ten gevolge van of in verband met uw gebruik van deze website of informatie op deze website.

Wanneer een bevoegde instantie of rechtbank oordeelt dat een voorwaarde of deel van de voorwaarden in deze gebruiksvoorwaarden in enigerlei mate ongeldig, onwettelijk of onafdwingbaar is, wordt deze voorwaarde in die mate gescheiden van de overige voorwaarden, die nog steeds geldig en afdwingbaar zullen zijn zoals maximaal toegelaten door de wet.

Wanneer er conflicten zijn tussen de Nederlandse en Franse versie van deze gebruiksvoorwaarden, heeft de Nederlandse versie voorrang.

Wijzigingen aan deze gebruiksvoorwaarden

Dils-Energie kan deze gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of bijwerken. Door de website verder te gebruiken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt, die nu en dan kunnen worden gewijzigd.